Круглосуточные номера МЧС: 101, 112
:: ::

Нормативные документы

Нормативные документы


Ссылка: http://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/doshkolnoe-obrazovanie/normativnye-pravovye-akty/ukazy-zakony-respubliki-belarus/index.phpСсылка: http://www.gomeluo.gomel.by/ru/normativnye-dokumenty

Соседние подразделы: